Mẫu khen thưởng (mẫu 6)


Mẫu số 6 (dành cho cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             Tây Ninh ngày. . . . . .  . tháng. . . . . . năm. . . . . .

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 

I. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: .......................................................................................................................

- Bí danh (nếu có)............................. Nam (nữ):..............................................................         

- Ngày tháng năm sinh: ....................... /........................ /..................................................

- Quê quán: (3)xã .......................... Huyện .......................... Tỉnh ....................................

- Nơi thường trú:...................................................................

- Đơn vị công tác:.................................................................

- Chức vụ hiện nay:.................................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:............................................

..............................................................................................................................................................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):...................

..............................................................................................................................................................

- Quá trình công tác: (4).......................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- Những khó khăn thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:.............         

..............................................................................................................................................................         

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

II. Thành tích đạt được:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (5).......................................                      ..............................................................................................................................................................                      ..............................................................................................................................................................                      ..............................................................................................................................................................                      ..............................................................................................................................................................                      .......................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân: (6)............................        

- Quyền hạn nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: .....................

..............................................................................................................................................................         

..............................................................................................................................................................         

- Thành tích đạt được: ........................................................    

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: (7)

Các danh hiệu

 thi đua

Hình thức

được khen

Số quyết định

ký hiệu

Ngày tháng năm ký quyết định khen thưởng

                  ............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

                 

 Thủ trưởng đơn vị xác nhận đề nghị                   Người báo cáo thành tích  . . ngày. . . . .tháng. . . . . năm. . . .. . .                            (ký ghi họ và tên)        

                (ký đóng dấu)                                                  

                                                                                                 

Xác nhận của cấp trình khen

. . . . . . . . . ngày. . . . .tháng. . . . . năm. . . .. . .                  

(ký đóng dấu)  

Ghi chú: Mẫu số 6 (dành cho cá nhân)

(1): Báo cáo thành tích khen thưởng Kỷ niệm chương đối với 05 năm cho cán bộ Hội Chuyên trách và uỷ viên Ban chấp hành 10 năm cho Hội viên Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và người tình nguyện và cán bộ Hội kiêm nhiệm - Hội viên bao gm: hội viên hoạt động hội viên danh dự hội viên tán trợ); 01 năm đối với Bằng khen của cấp Bộ ban ngành đoàn thể Trung ương tỉnh thành phố  trực thuộc Trung ương.

(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

(3): Đơn vị hành chính: xã (phường thị trấn); huyện (quận thị xã thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

(4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.

(5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước  (có xác nhận của cục thuế  tỉnh thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính).

(6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý những ý tư ởng sáng kiến kinh nghiệm; việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước; Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội từ thiện...)

 (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng Nhà nước Bộ ban ngành đoàn thể Trung ương tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng (ghi số quyết định ngày tháng năm ký


Product Boxes USA

Product Boxes USA

Duke Packaging provides custom product boxes. Want custom printed corrugated boxes? We supply short run boxes. Get custom printed boxes no minimum from us. Custom product and short run boxes suppliers. Custom Product Packaging | Custom Printed Boxes

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17094','enff7oj4g9vjpph7sqsteb8217','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 10:16:37','/a225278/mau-khen-thuong-mau-6.html')